ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษามูลนิธิบ้านสุทธาวาส ประจำปีการศึกษา 2566 (ขยายรับสมัครถึง 11 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น)

Posted: Sep 6, 2023
Comments: 0
Author: admin

ทุนการศึกษามูลนิธิบ้านสุทธาวาส ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 ทุนๆ 12,000.- บาท

✍️คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี
 2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
 3. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต
 4. มีผลการเรียนรวม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00

👉เงื่อนไขการให้ทุน

 1. นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องทำกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 3 วัน กับทางมูลนิธิบ้านสุทธาวาส
 2. มูลนิธิบ้านสุทธาวาส กำลังดำเนินโครงการ “เส้นทางสู่นิสิตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” เพื่อสนับสนุนนักเรียน ชั้น ม.5 และ ม.6 ใน 4 อำเภอ ตะเข็บชายแดนจังหวัดตากที่ขาดแคลน    ด้อยโอกาส และมีความฝันที่จะเรียนแพทยศาสตร์ ให้มีความสามารถทางวิชาการเข้มแข็งพอที่จะสอบเข้าได้ด้วยตัวเอง วิชาหลักที่จะต้องสอบคือ วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.) A-Level คณิตประยุกต์ 1 เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ อังกฤษ สังคม ไทย

👉หลักฐานการสมัครทุน

 1. ใบสมัครรับทุนการศึกษา 
 2. รูปภาพบ้านที่พักอาศัย
 3. ใบรายงานผลการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ

🌟https://drive.google.com/file/d/1z1tZnXPsi-UT2EwSxP1pSkoi5i9GASW4/view?usp=sharing

***สามารถส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์***

Print
Tags:

หมวดหมู่