ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดวันเวลา เกี่ยวกับการสอบ กลางภาค สำหรับนิสิตภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2566 ดังมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

Download ประกาศ

Print
Tags:

หมวดหมู่