ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการสรุปผลการดำเนินงาน SWU U2T for BCG FAIR 2023

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการสรุปผลการดำเนินงาน SWU U2T for BCG FAIR 2023

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU U2T for BCG FAIR 2023) โดยคณบดีได้ร่วมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 ตำบล ในจังหวัดนครนายกและลพบุรี ให้กับคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สํานักปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และแขกผู้มีเกียรติในงาน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


ที่มา : Facebook EGSWU

 

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.swu.ac.th/

Print
Tags:

หมวดหมู่