ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมนำเสนอบทความด้านไฟฟ้าในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 7

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมนำเสนอบทความด้านไฟฟ้าในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับ

นายณัฐกิตติ์ กาบุตร
นางสาวณัฐริกา บุญชุบ
นายพงศ์ภัค สมวี
นางสาวสุพัตรา หวังเกษม

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความด้านไฟฟ้าในหัวข้อเรื่อง
“การพัฒนาระบบบำบัดน้ำด้วยเทคนิคพลาสมาที่สภาวะบรรยากาศ” (Development of water treatment by atmospheric plasma technique)

ในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 7 (The 7th RMUTP Conference on Engineering and Technology ) 
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Print
Tags:

หมวดหมู่