ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการดำเนินการจัดทำหนังสือและตำรา

Posted: May 25, 2023
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรของคณะๆ โดยการส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบของหนังสือและตำรา ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ต่อนิสิตแล้วยังมีส่วนในการพัฒนาสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการและเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับคณะฯ และ มหาวิทยาลัยฯ จึงออกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการดำเนินการจัดทำหนังสือและตำรา

Download ประกาศ

Print
Tags:

หมวดหมู่