ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 470 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักในงานบริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนตรงต่อเวลา
 • มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

 • ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ
 • ร่างโต้ตอบ พิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 • สแกนหนังสือราชการ เพื่อใช้เป็นสำเนาหลักฐาน
 • จัดเตรียมเอกสารที่หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องการจัดส่งไปส่วนงานต่างๆ เพื่อจัดส่งจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ไปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผ่านส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
 • จัดเก็บเอกสารของหน่วยสารบรรณเป็นหมวดหมู่
 • ลงทะเบียนรับจดหมาย ประเภทลงทะเบียน ด่วนพิเศษ (EMS) พัสดุ รับรองสำหรับเป็นหลักฐานการติดตาม
 • บันทึกผลการพิจารณาจากผู้บริหารในทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร

 • สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 • หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือ หนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

Print
Tags:

หมวดหมู่