ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษาประจำปี 2566 มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ทุนการศึกษาประจำปี 2566 มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
Posted: May 2, 2023
Comments: 0
Author: admin

[ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร]

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand Foundation) แจ้งรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.8 หรือขึ้นไป
  3. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ (English GPAX)3.0 หรือขึ้นไป
  4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
  5. เป็นนิสิตสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 1 (ชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตร 4 ปี หรือปีที่ 3 ของหลักสูตร 5 ปี)
  6. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากโครงการอื่น

ทั้งนี้ ผู้สนใจจะต้องสมัครและพิมพ์เอกสารการสมัคร Online ที่ https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships และส่งเอกสารไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

Print
Tags:

หมวดหมู่