ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TIChE 2023

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TIChE 2023

ขอแสดงความยินดีกับ

👏✨  นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 32th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2023) จัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 

ที่มา : Facebook วิศวกรรมเคมี มศว

Print
Tags:

หมวดหมู่