ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ


นางสาว วรพิมพ์ ธีรภานุกูล 

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

ชื่อโครงการ "ระบบช่วยในการรับสารและสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน"

ในงานประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2566 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 4 เมษายน 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ชูรัตน์ และอาจารย์สุทธิพันธ์ อักษรเนียม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ที่มา Facebook CPE SWU

Print
Tags:

หมวดหมู่