ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

Posted: Apr 19, 2023
Comments: 0
Author: admin

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้ดำเนินการพิจารณาทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับ ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและเรียนดี จำนวน 50 ทุน และทุนนิสิตจิตอาสา จำนวน 30 ทุน รวม 80 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งหมด 400,000.- บาท รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Download ประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

Print
Tags:

หมวดหมู่