ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ICA-SYMP 2023

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ICA-SYMP 2023
Posted: Mar 31, 2023
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี กับ
 
1. นายโภคิน พรหมวิจิตรการ
2. นายพชร ตุ้มทอง
3. นางสาวพิชญาภา รุ่งพาณิชย์
4. นางสาวปิยมาภรณ์ วารีทิพย์
5. นางสาวนิรันชรา ศิรินารถ
6. นางสาววันวิสา พาทอน
7. นางสาวอารียา สีบุตรดา
8. นางสาวศิริลักษณ์ สกุลเจริญชัยยะ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 

✨ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 2023 3rd International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics at Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, THAILAND

 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2566 โดยมี รศ. ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา  Facebook BME SWU

Print
Tags:

หมวดหมู่