ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา

ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

Print
Tags:

หมวดหมู่