ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือนธันวาคม 2022

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือนธันวาคม 2022
Posted: Mar 22, 2023
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือน ธันวาคม 2022

👩‍🦰รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) และ
👩‍🦰อาจารย์ ดร.ภัทริน โมรา (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Ultrafine Fully Vulcanized Natural Rubber Modified by Graft-Copolymerization with Styrene and Acrylonitrile Monomers
📕วารสาร : Bioresources and Bioprocessing, 2022, 9(1), 85

👱‍♂️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) และ
👱‍♂️รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิติ สุภาพ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Time-Dependent Behavior of Full-Scale Precast Post-Tensioned (PCPT) Girders: Experimental and Finite Element Analysis
📕วารสาร : Case Studies in Construction Materials, 2022, 17, e01310

👱‍♂️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Winding-to-Ground Fault Location in Power Transformer Windings Using Combination of Discrete Wavelet Transform and Back-Propagation Neural Network
📕วารสาร : Scientific Reports, 2022, 12(1), 20157

👱‍♂️ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
👱‍♂️รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Flow Direction Effects on Temperature Distribution of Li-Ion Cylindrical Battery Module with Water/Ferrofluid as Coolants
📕วารสาร : Frontiers in Heat and Mass Transfer, 2022, 19, DOI. 10.5098/hmt.19.31

👩‍🦰ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร สุขแจ่มศรี (ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Residual Stress Evaluation Using Finite Element Modeling in Turning of Ti-6Al-4V and Its Optimization Using RSM
📕วารสาร : Smart and Sustainable Manufacturing Systems, 2022, 6(1), pp. 247 – 261

👱‍♂️ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Numerical Analysis of the Pulsating Heat Transfer of Ferrofluid in Helically Fluted Tubes
📕วารสาร : Mathematical Modelling of Engineering Problems, 2022, 9(5), pp. 1251 – 1260

👱‍♂️รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญไชย ไทยเจียม (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
📑บทความวิจัยเรื่อง: A Smart Ambulance with Information System and Decision-Making Process for Enhancing Rescue Efficiency
📕วารสาร : IEEE Internet of Things Journal, 2022, 1

Print
Tags:

หมวดหมู่