ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
Posted: Mar 22, 2023
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวอัยยดา  พิสัยพันธ์ 
นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ได้รับทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 50,000 บาท

ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags: