ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษามูลนิธิ NHK Spring (Thailand) ปีการศึกษา 2566 [ขยายเวลาส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566]

Posted: Mar 21, 2023
Comments: 0
Author: admin

ทุนละ 20,000 บาท (ทุนต่อเนื่อง)

คุณสมบัติ

 1. นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 2. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 (รหัสนิสิต 65 – 64)
 3. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. นิสิตเป็นผู้มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
 5. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในทุนโครงการอื่นๆ

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
 2. รูปถ่ายนิสิตหน้าตรง  จำนวน 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. ใบรายงานผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ใบ
 6. สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ใบ

นิสิตที่สนใจสามารถส่งเอกสารพร้อมหลักฐานแนบ มายังฝ่ายกิจการนิสิต  อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

👉ขยายเวลาส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566

👉 รายละเอียดและใบสมัครขอรับทุน

Print
Tags:

หมวดหมู่