ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Posted: Mar 15, 2023
Comments: 0
Author: admin

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. นิสิตที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 (รหัสนิสิต 63- 65)
  2. นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
  3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในประกอบการขอรับทุน

  1. ใบสมัครขอรับทุน (Download ใบสมัคร)
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
  3. สำเนาบัตรนิสิต จำนวน 1 ใบ
  4. สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของนิสิต จำนวน 1 ใบ
  5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ทบ.12)

กำหนดการสมัครรับ
นิสิตส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
🌟ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566🌟

Print
Tags:

หมวดหมู่