ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  ชัยปัญญา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  ชัยปัญญา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
Posted: Mar 4, 2023
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  ชัยปัญญา

ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

Print
Tags:

หมวดหมู่