ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.ปิยนุช  ใจแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Posted: Mar 4, 2023
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ปิยนุช  ใจแก้ว

ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

Print
Tags:

หมวดหมู่