ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7 – 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Posted: Feb 23, 2023
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่องการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1275 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ 001 นายพิชิต กิตติสุวรรณ์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการสอบสัมภาษณ์และทำการสอน 15 นาที ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 27074 หรือ 27084

Print
Tags: