ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5818 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Feb 23, 2023
Comments: 0
Author: admin

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5818 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering หรือ Manufacturing Engineering) , วิศวกรรมระบบอุตสาหการ (Industrial and Systems Engineering) , วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต (Industrial and Manufacturing Systems) ,การจัดการวิศวกรรรม (Industrial Management หรือ Engineering Management) , วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) และ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ และ
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
 4. มีประสบการณ์การทำงานวิชาการหรืองานวิจัย หรือมีประสบการณ์ทำงานตรงสาขา ในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์
 5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

5.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.5 คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
5.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
5.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
5.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา,หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
 7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

Print
Tags:

หมวดหมู่