ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted: Feb 17, 2023
Comments: 0
Author: admin

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2566 

โดยขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือ นักวิจัยที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โดยขอให้ดำเนินการ เสนอขอรับทุนตามลำดับ ดังนี้

  • จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด
  • สมัครขอรับทุน ผ่านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่ http://urms.swu.ac.th พร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบ
  • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย (SWURI-R-02) สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th
  • จัดส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมล่งข้อเสนอโครงการตามแบบ ที่กำหนด จำนวน 1 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
     
Print
Tags:

หมวดหมู่