ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Posted: Feb 16, 2023
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดวันเวลา เกี่ยวกับการสอบ กลางภาค สำหรับนิสิตภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 ดังมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

Download ประกาศ

Print
Tags:

หมวดหมู่