ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
Posted: Feb 6, 2023
Comments: 0
Author: admin

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. โดยหน่วยงานต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. 

ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11659

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

ข้อมูลด้านในงานระบบ NRIIS
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612

ข้อมูลด้านทุนวิจัย    
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 423, 424, 06 5950 9841 (นางสาวสวนีย์ / นางสาวขนิษฐา / นางสาวภรรทรทร)

กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
โทร. 0 2039 5542, 09 6058 7383 (นางสาวสุนทราภรณ์ / นางสาวจารุณัฐ / นางสาวกนกวรรณ)

Print
Tags:

หมวดหมู่