ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
Posted: Feb 6, 2023
Comments: 0
Author: admin

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้นำผลงานนวัตกรรม เรื่อง นวัตกรรมกายภาพเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงแขนในผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง (“Innovation for Physical Rehabilitation among the Elderly and Stroke Patients with Muscle Weakness.)” เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023)” ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

👨🏻‍💼🧑🏻‍💼ทีมพัฒนานวัตกรรม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย
2. รองศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ชูรัตน์
6. คุณขจรศักดิ์ ศรีกงพาน
7. นายจักรกริช อิงคยุทธกิจ
8.  นายณภัทร ฉายทองคํา

👷🏻‍♂️👷🏻‍♀️นิสิตนำเสนอผลงาน
1. นางสาวธนัญญา น้อยสิน
2. นางสาวนภัสสรณ์ โตเชื้อ 
3. นายภัทรพล บุญรอด 
4. นางสาวนลินภรณ์ สุดสาคร 
5. นางสาวภัทร​ภร​ ปิติ​เจริญ​ 
6. นายศุภวิชญ์ ศรีระวัฒน์ 
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4

ที่มา : Facebook ME_SWU_Official

Print
Tags: