ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่านเข้ารอบข้อเสนอโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่านเข้ารอบข้อเสนอโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
Posted: Jan 31, 2023
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี กับ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีที่ 4 ที่ผ่านเข้ารอบข้อเสนอโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (NSC2023) หมวดโครงการโปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการและผู้สูงอายุ

นางสาว วิชชุตา แสงฟ้า
นางสาว ณัฐรัตน์ หนูเพชร

หัวข้อโครงการ "ระบบติดตามพฤติกรรมการลุกออกจากบริเวณเตียงของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้วย Stereo Depth Camera (Bed Exit Monitoring System for Elderly by Using Stereo Depth Camera)"

นางสาว นลัทพร ศรีวงษ์
นางสาว วโรชา เล็กชะอุ่ม
นางสาว มุกลดา แม้นเหมือง

หัวข้อโครงการ "ระบบตรวจจับท่านั่งตามหลักการการยศาสตร์ด้วยการประมวลผลภาพ (Detect Sitting Pose for Ergonomic Assessment with Image Processing)"


ที่มา  Facebook CPE SWU

Print
Tags: