ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 2715 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Jan 27, 2023
Comments: 0
Author: admin

ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2715 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์


อัตราเงินเดือน 10,800 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 3. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนอดกลั้น รู้จักกาลเทศะ และมีจิตอาสา ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 4. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

 1. รับ - ส่ง เอกสารหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
 2. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ/เอกสารราชการ ภายในและภายนอก
 3. เดินหนังสือราชการ/หนังสือทั่วไปและสำเนาหนังสือ/เอกสารของทางราชการ
 4. ติดประกาศ/แจ้งเวียนเอกสารของราชการให้บุคลากรและนิสิตทราบ
 5. จัดเตรียมการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมภาควิชาฯ
 6. ติดประกาศ/แจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากร นิสิต ภาควิชาฯ ทราบ
 7. บันทึกผลการพิจารณา/คำสั่งของหัวหน้าภาควิชาฯ ลงในทะเบียนรับหนังสือ
 8. จัดทำบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
 9. ดำเนินการจัดทำเอกสาร อัดสำเนา ตำราประกอบการเรียนการสอน ข้อสอบและเข้ารูปเล่มหลักสูตร
 10. เปิด - ปิด อาคาร ห้องเรียน ห้องประชุม และอาคารปฏิบัติการ
 11. งานบริการทั่วไปกับบุคลากร นิสิต ในภาควิชาฯ
 12. จัดเตรียมห้องเรียน ห้องสอบ ห้องประชุมของภาควิชาฯ
 13. ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานในภาควิชาฯ
 14. รับโทรศัพท์ รับ - ส่ง โทรสาร จากหน่วยงานภายในและภายนอก
 15. จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
 16. ควบคุมตรวจรับทำความสะอาด ปฏิบัติงานภายในอาคารภาควิชาฯ
 17. ปฏิบัติงานอื่น ตามคำสั่งส่วนงาน มหาวิทยาลัย และหัวหน้างานมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา,หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม

Print
Tags:

หมวดหมู่