ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2022

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2022
Posted: Jan 23, 2023
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2022

👩‍🦰รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) และ
👩‍🦰อาจารย์ ดร.ภัทริน  โมรา (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Two - Way Thermo - Responsive Thermoset Shape Memory Polymer Based on Benzoxazine/Urethane Alloys Using as Self - Folding Structures
📕วารสาร : Advanced Industrial and Engineering Polymer Research, 2022, DOI 10.1016/j.aiepr.2022.09.001

👩‍🦰รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สุวรรณมณี (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Characterization of Rare Earths Obtained from Monazite Concentrate Processing and Their Application In Esterification for Biodiesel Production
📕วารสาร : Energy Reports, 2022, 8, 6914 – 6928

🤵‍♂️รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิติ สุภาพ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) และ  
🤵‍♂️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) 
📑บทความวิจัยเรื่อง: Hemp FRRP Confined Lightweight Aggregate Concrete (LWAC) Circular Columns: Experimental and Analytical Study
📕วารสาร : Buildings, 2022, 12(9), 1357

🤵‍♂️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Low-Cost Fiber Chopped Strand Mat Composites for Compressive Stress and Strain Enhancement of Concrete Made with Brick Waste Aggregates
📕วารสาร : Polymers, 2022, 14(21), 4714

🤵‍♂️ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล  (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) และ
🤵‍♂️รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Experimental Investigation of The Thermal Management System of a Battery Pack Using a Thermoelectric Air-Cooling Module
📕วารสาร : Heat Transfer, 2022, 51(7), 6384 – 6402

👩‍🦰ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) และ
🤵‍♂️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 
📑บทความวิจัยเรื่อง: Optimum Design of a Para Rubber-Tapping Machine
📕วารสาร : Journal of Engineering Science and Technology, 2022, 17(5), 3424 – 3432

🤵‍♂️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อัษฎมงคล (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Passivity-Based Boundary Control for Vibration Suppression of The Shear Beam
📕วารสาร : Advances in Mechanical Engineering, 2022, 14(11)

Print
Tags: