ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษา Kwatra Endowment Fund ประจำปีการศึกษา 2565

Posted: Jan 10, 2023
Comments: 0
Author: admin

คุณสมบัติ
นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
ส่งใบสมัครทุนการศึกษาพร้อมหลักฐาน มาที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 

ภายในวันที่ 17 มกราคม 2566

รายละเอียดและใบสมัคร
👉 https://drive.google.com/file/d/13EoLNi-rn_mxKV40MNnWBp9m_laanU3U/view?usp=sharing

Print
Tags: