ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ (1) 7 - 5759 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

Posted: Jan 9, 2023
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5759 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น


บัดนี้การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้


เลขประจำตัวสอบ 001 นางสาวญานิกา  ฤกษมหาลิขิต

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมาสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 02-649-5000 ต่อ 27074 หรือ 27084

ที่มา : ข่าวและกิจกรรม มศว (swu.ac.th)

Print
Tags:

หมวดหมู่