ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือนตุลาคม 2022

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือนตุลาคม 2022
Posted: Jan 5, 2023
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือนตุลาคม 2022


👨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) และ  
👨รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิติ สุภาพ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Structural Behavior of Full-Scale Precast Posttensioned Girder with Substandard Transverse Reinforcement–Experimental and Analytical Study
📕วารสาร : Structural Concrete, 2022, DOI 10.1002/suco.202100787

👩‍🦳รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) และ
👩‍🦳อาจารย์ ดร.ภัทริน  โมรา (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) และ
👨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 
📑บทความวิจัยเรื่อง: High Performance Composites Based on Highly Filled Glass Fiber-Reinforced Polybenzoxazine for Post Application
📕วารสาร : Polymers, 2022, 14 (20), 4321   

👨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)                     
📑บทความวิจัยเรื่อง: Improvement of Stress-Strain Behavior of Brick-Waste Aggregate Concrete Using Low-cost FCSM Composites
📕วารสาร : Construction and Building Materials, 2022, 35110       
       
👨รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 
📑บทความวิจัยเรื่อง: Green Composites Based on PLA and Cotton Fabric Waste: Preparation and Characterization 
📕วารสาร : Recycling, 2022, 7 (5), 78             

👨รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) และ
👨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Experimental Study on Waste Heat Recovery of Refrigeration System for Closed-Loop Heat Sink Thermoelectric Generator
📕วารสาร : Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung, 2022, DOI 10.1007/s00231-022-03317-9

Print
Tags:

หมวดหมู่