ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง ”ระบบและกระบวนการรู้จำเสียงพูดเพื่อฟื้นฟูการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน”

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง ”ระบบและกระบวนการรู้จำเสียงพูดเพื่อฟื้นฟูการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน”
Posted: Jan 3, 2023
Comments: 0
Author: admin

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ปริญญาโท)

นายคณุตม์ ปึงศิริเจริญ

ได้ยื่นขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง ”ระบบและกระบวนการรู้จำเสียงพูดเพื่อฟื้นฟูการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน”


ที่มา : Facebook BME SWU

Print
Tags:

หมวดหมู่