ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม “Necessary skills for 1st Jobber”

กิจกรรม “Necessary skills for 1st Jobber”
Posted: Dec 26, 2022
Comments: 0
Author: admin

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Necessary skills for 1st Jobber” ให้กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องความสำคัญของการมี Growth Mindset และฝึกฝนให้มีกระบวนการคิดที่ถูกต้อง เข้าใจหลักการพื้นฐานของการสื่อสาร และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการเตรียมตัว ทั้งก่อน และระหว่างการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ได้โอกาสที่ดีที่สุด โดยคุณทินรัตน์ ลีนาธนกร (VP, Digital Tech Academy) วิทยากรจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง วศ.51 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

ที่มา : Facebook CPE SWU

Print
Tags:

หมวดหมู่