ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Posted: Dec 22, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล

ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565
 

Print
Tags:

หมวดหมู่