ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กปน. ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

Posted: Dec 3, 2022
Comments: 0
Author: admin

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง  การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ประกาศข้อเสนอการวิจัย กรอบการวิจัย แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย คู่มือการลงทะเบียน รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https://m-wit.mwa.co.th หรือ https://www.mwa.co.th

นำส่งเอกสาร

ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 ได้ที่ กองนวัตกรรมและพัฒนา ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 0123 ต่อ 1671 - 1675 โทรสาร 0 2500 2566

ดาวน์โหลดประกาศ
https://m-wit.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=602

Print
Tags:

หมวดหมู่