ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ 2566

Posted: Dec 2, 2022
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

กำหนดการรับสมัคร
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

ประเภทการสนันสนุน

  • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท)
  • โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย (ทนุละไม่เกิน 300,000 บาท)
  • โครงการวิจัยเชิงบูรณาการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท)
  • โครงการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนสำหรับสายปฏิบัติการ (ทุนละไม่เกิน 70,000 บาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print
Tags:

หมวดหมู่