ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 2714 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Nov 30, 2022
Comments: 0
Author: admin

อัตราเงินเดือน 10,800 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนอดกลั้น รู้จักกาลเทศะ และมีจิตอาสา ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

 • รับ - ส่ง เอกสารหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ/เอกสารราชการ ภายในและภายนอก
 • เดินหนังสือราชการ/หนังสือทั่วไปและสำเนาหนังสือ/เอกสารของทางราชการ
 • ติดประกาศ/แจ้งเวียนเอกสารของราชการให้บุคลากรและนิสิตทราบ
 • จัดเตรียมการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสำนักงานคณบดี
 • ติดประกาศ/แจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากร สำนักงานคณบดี ทราบ
 • บันทึกผลการพิจารณา/คำสั่งของส่วนงาน ลงในทะเบียนรับหนังสือ
 • ดำเนินการจัดทำเอกสาร อัดสำเนา ตำราประกอบการเรียนการสอน ข้อสอบและเข้ารูปเล่มหลักสูตร
 • งานบริการทั่วไปกับบุคลากร สำนักงานคณบดี
 • ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานคณบดี
 • จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
 • ควบคุมตรวจรับทำความสะอาดปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี
 • ปฏิบัติงานอื่นตามคำสั่งส่วนงาน มหาวิทยาลัย และหัวหน้างานมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร

 • สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 • หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา,หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

ที่มา : ข่าวและกิจกรรม มศว

Print
Tags: