ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ (1) 7 - 5759 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

Posted: Nov 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5759 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ 001 นางสาวญานิกา  ฤกษมหาลิขิต

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและสอบเทียบทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารแนบ

Print
Tags: