ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือน กันยายน 2022

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือน กันยายน  2022
Posted: Nov 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือนกันยายน 2022

🧑รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Sustainable and Low-Cost Hemp FRP Composite Confinement of B-Waste Concrete
📕วารสาร : Sustainability, 2022, 14 (3), 7673

🧑รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิติ สุภาพ
🧑รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
(ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Load versus Strain Relationships of Single and Continuous Span Full-Scale Pre-cast Prestressed Concrete Girders for Monorail Systems
📕วารสาร : Buildings, 2022, 12(8), 1164

👩อาจารย์ ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Impact of saline valorization in contaminated municipal wastewater on the treatment performance and bacterial community dynamics of a membrane bioreactor
📕วารสาร : Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2022, DOI 10.1002/jctb.7223

👩รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Effects of glutaric anhydride functionalization on filler-free benzoxazine/epoxy copolymers with shape memory and self-healing properties under near-infrared light actuation
📕วารสาร : Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2022, 7(3), 100446

🧑อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง (ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Multivariate Multiscale Cosine Similarity Entropy and Its Application to Examine Circularity Properties in Division Algebras
📕วารสาร : Entropy, 2022, 24(9), 1287

👩ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร สุขแจ่มศรี (ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Machinability Study on AA6061/2 SiC / Graphite Hybrid Nanocomposites Fabricated through Ultrasonic Assisted Stir Casting
📕วารสาร : International Journal of Automotive and Mechanical Engineering, 2022, 19(3), Pages 9950 – 9963

🧑ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Study on Thermal Performance of the Small-Scale Air Conditioning with Thermoelectric Cooling Module
📕วารสาร : Mathematical Modelling of Engineering Problems, 2022, 9(4), pp. 1143 - 1151
📑บทความวิจัยเรื่อง: Evaluating the Possible Mixtures of the Giant Salvinia with Agriculture Wastes for Biomass Fuel
📕วารสาร : Suranaree Journal of Science and Technology, 2022, 29, 010148

🧑ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล
🧑รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์
(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Heat Transfer and Flow Behaviors of Ferrofluid in Three-Start Helically Fluted Tubes
📕วารสาร : Heat Transfer Engineering, 2022, 43(20), Pages 1769 – 1782

🧑รองศาสตราจารย์ ดร.กัณวริช พลูปราชญ์
🧑รองศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง
🧑ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตร คะระนันท์
(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
📑บทความวิจัยเรื่อง: Effects of cooling rate on impact properties and microstructure of gray cast iron ASTM A48
📕วารสาร : Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2022, 44(4), pp. 929 - 935

Print
Tags:

หมวดหมู่