ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง ”ระบบคัดกรองโรคทางเดินหายใจ”

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง ”ระบบคัดกรองโรคทางเดินหายใจ”
Posted: Nov 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

พีรวิชญ์ บุญสัตย์

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ปริญญาโท) ได้ยื่นขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง ”ระบบคัดกรองโรคทางเดินหายใจ” ปีการศึกษา 2565

ที่มา : Facebook ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 

Print
Tags:

หมวดหมู่