ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการสรรหา ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 - 5288 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Nov 25, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 5288 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นางสาวนันทวรรณ ปาสาเขา

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ในเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้นำเอกสารไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้

 • หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้าน (เจ้าตัว , บิดา-มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 • กรณีเคยปฏิบัติราชการหน่วยงานใดมาก่อน ต้องนำสำเนาประวัติการรับราชการมาแสดง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับหลักฐานการรายงานตัวครบถ้วน และหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว (เพิ่มเติม)

ผู้รายงานตัว

 • สำเนาหลักฐานการศึกษา (สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบปริญญาบัตร)
 • คำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี ตำแหน่งทางวิชาการ)
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (กรณีหย่าร้าง)
 • สำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา หรือสำเนาคำสั่งศาล หรือ สำเนาคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา หรือสำเนาใบมรณบัตร (กรณีบุตรถึงแก่กรรม)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน , มศว คลินิก)
 • รูปถ่าย (ชุดสุภาพ) ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป (ห้ามใช้รูปชุดครุยรับปริญญาบัตร) และ * ในวันที่มารายงานตัว ให้แต่งกายชุดสุภาพ เพื่อถ่ายรูปทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือ * ส่ง ไฟล์รูปถ่าย .JPG และมีขนาด 240 x 320 Pixels ขนาดใหญ่ไม่เกิน 60 KB (รูปถ่าย 1.5 นิ้ว) (ระบุ : สังกัด ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล) มายัง Email : worapon@g.swu.ac.th
 • สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 3 ฉบับ

บิดาและมารดา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร (กรณีบิดา/มารดาถึงแก่กรรม)

คู่สมรส

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (กรณีหย่าร้าง)
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)

บุตร

 • สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสำคัญการสมรสของบุตร (กรณีบุตรสมรส)


หมายเหตุ : สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้รายงานตัวรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น

ที่มา : ข่าวและกิจกรรม มศว

Print
Tags: