ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนหรือสังคมโดยใช้เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted: Nov 8, 2022
Comments: 0
Author: admin

กำหนดรับสมัคร
บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ประเภทการสนับสนุน

  • การนำผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มาให้บริการวิชาการในวงเงินไม่เกิน 250,000.- บาท / โครงการ
  • การนำผลงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือสังคม มาให้บริการวิชาการในวงเงินไม่เกิน 70,000.- บาท / โครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://ecse.eng.swu.ac.th/th-th

Download ประกาศฉบับเต็ม
 

Print
Tags: