ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Posted: Nov 9, 2022
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดวันเวลา เกี่ยวกับการสอบปลายภาค สำหรับนิสิตภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ดังมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Download ประกาศ

Print
Tags: