ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
Posted: Nov 5, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัย และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในกิจกรรม University Fair ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูล

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/pkbAnTUQJFpFn9pM7

Print
Tags: