ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Ethereum from scratch จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Ethereum from scratch จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Posted: Oct 28, 2022
Comments: 0
Author: admin

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Ethereum from scratch" โดยมีคุณธนิน ตันติศิรวัฒนกุล วิทยากรจาก บริษัท i am consulting  มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Blockchain และร่วมทำ mini Workshop กับนิสิตชั้นปีที่ 3 และนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นิสิตภาควิศวกรรมชีวการแพทย์ อาจารย์และบุคลากร IT ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางไฟฟ้า (ตึก G) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่ 18 และ วันที่ 21 ตุลาคม 2565


ที่มา : https://www.facebook.com/people/CPE-SWU/100057436989496/

Print
Tags: