ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม Mini Workshop ส่งเสริมทักษะ “Collaboration mindset for 1st Jobber”

กิจกรรม Mini Workshop ส่งเสริมทักษะ “Collaboration mindset for 1st Jobber”
Posted: Oct 20, 2022
Comments: 0
Author: admin

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Mini Workshop ส่งเสริมทักษะ “Collaboration mindset for 1st Jobber” สร้างทัศนะคติในทำงานเป็นทีมให้แก่นักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 4 เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต  และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เห็นบรรยากาศในการทำงาน Financial Technology Banking เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

ที่มา : https://www.facebook.com/people/CPE-SWU/100057436989496/

Print
Tags: