ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอให้นิสิตนำเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินการย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาอยู่ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted: Oct 20, 2022
Comments: 0
Author: admin

📣ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อนิสิตต่อไปนี้

👉https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r-ie41Hp1sojVOxfx5tLfm_7GSTXN6G1/edit?usp=sharing&ouid=105693001706541755476&rtpof=true&sd=true

นำเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินการย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง (สิทธิ์ 30 บาท) มาอยู่ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรนิสิต จำนวน 1 ฉบับ

📬ส่งได้ที่ พี่ปุ๋ย กิจการนิสิต ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

👉ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น.

Print
Tags:

หมวดหมู่