ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทิศทางงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทิศทางงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Posted: Oct 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565  ฝ่ายวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทิศทางงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เรียนรู้เทคนิคการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยภายนอก สามารถพัฒนาและเขียนชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย และเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากยิ่งขึ้น

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่นี่

Print
Tags: