ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2566

Posted: Oct 17, 2022
Comments: 0
Author: admin

ลักษณะทุน

 1. เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษา ณ Juniata College ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2566)
 2. นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาและกลับประเทศไทย
 3. นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องออกค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ามัดจำหอพัก ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (สำหรับค่ามัดจำหอพัก จะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 1 (ทุกสาขาวิชา) เท่านั้น
 2. มีผลคะแนนสอบ TOEFL 500 (ITP), 173 (CBT), 61 (IBT), IELTS 5
 3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสูง
 5. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Record)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ 1X1.5 นิ้วจำนวน 1 รูป ติดรูปถ่ายในใบสมัคร
 4. ผลคะแนนสอบ TOEFL 500 (ITP), 173 (CBT), 61 (IBT), IELTS 5

วิธีการสมัครและการสอบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 ตุลาคม 2565 โดยนิสิตส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://news.swu.ac.th/doc/100001332560.pdf

Print
Tags:

หมวดหมู่