ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Oct 12, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
ลำดับที่ 1 นางสาวกาญจนา หมัดนุรักษ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ลำดับที่ 2 นายสายชล นามประสิทธิ์ สำรองลำดับที่ 1

ให้ผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ในเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้นำเอกสารไปแสดงในวันรายงานตัว ตามเอกสารแนบ (https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=32566)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) เมื่อได้รับหลักฐานการรายงานตัวครบถ้วน และหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Print
Tags: