ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 2705 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Oct 12, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2705 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2705
นางสาววนาลี ชนะมาร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก


ให้ผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2565 ในเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหากมีหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติมจากการบรรจุในตำแหน่งก่อนหน้า ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลการรายงานตัว ณ ส่วนทรัพยากรบุคคลด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับหลักฐานการรายงานตัวครบถ้วนและหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Print
Tags: